Thông tin liên hệ

Chúng tôi trên mạng xã hội          
Khóa lễ tam phủ Khóa lễ tam phủ

Khóa lễ tam phủ thục mệnh 
tiễn căn cầu an

Hương phụng hiến, cúng dàng tam phủ chư thánh tiền, tín chủ kiền tương hương phụng hiến, ngưỡng kỳ uy đức giáng đàn duyên, khẩn khẩn chí thành kiền đảo ý, trường lưu bách phúc vĩnh bách duyên.
 

Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát

Thiết dĩ. pháp duyên sơ khải, phi lễ cụ trần, lự vị tịch ư khoa nghi, tiên gia trì ư bí chú. khứ trừ trần cấu, khiết tịnh đàn duyên, giáo hữu tịnh uế trân ngôn, cẩn đương trì tụng.

Án triết lệ chủ lệ chuẩn dề sa bà ha 
Nam mô ly cấu địa bồ tát ma ha tát

S000027 Tam phủ Số lượng: 0 cái

Khóa lễ tam phủ

Khóa lễ tam phủ thục mệnh 
tiễn căn cầu an

Hương phụng hiến, cúng dàng tam phủ chư thánh tiền, tín chủ kiền tương hương phụng hiến, ngưỡng kỳ uy đức giáng đàn duyên, khẩn khẩn chí thành kiền đảo ý, trường lưu bách phúc vĩnh bách duyên.
 

Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát

Thiết dĩ. pháp duyên sơ khải, phi lễ cụ trần, lự vị tịch ư khoa nghi, tiên gia trì ư bí chú. khứ trừ trần cấu, khiết tịnh đàn duyên, giáo hữu tịnh uế trân ngôn, cẩn đương trì tụng.

Án triết lệ chủ lệ chuẩn dề sa bà ha 
Nam mô ly cấu địa bồ tát ma ha tát

Giá bán: Liên hệ

Khóa lễ tam phủ thục mệnh 
tiễn căn cầu an

Hương phụng hiến, cúng dàng tam phủ chư thánh tiền, tín chủ kiền tương hương phụng hiến, ngưỡng kỳ uy đức giáng đàn duyên, khẩn khẩn chí thành kiền đảo ý, trường lưu bách phúc vĩnh bách duyên.

Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát

Thiết dĩ. pháp duyên sơ khải, phi lễ cụ trần, lự vị tịch ư khoa nghi, tiên gia trì ư bí chú. khứ trừ trần cấu, khiết tịnh đàn duyên, giáo hữu tịnh uế trân ngôn, cẩn đương trì tụng.

Án triết lệ chủ lệ chuẩn dề sa bà ha 
Nam mô ly cấu địa bồ tát ma ha tát

Thiết dĩ. chân hương tài phiệt, tam phủ cảm thông, túc lễ đương trần, vạn linh giáng giám.
Dĩ kim phần hương kiền thành cúng dàng: Thiên phủ chư thiên thiên đế
Địa phủ diêm la thiên tử
Thủy phủ đại thiên long chúa bát hải long vương
Tam phủ chư tư nhất thiết thánh chúng.

Đàn duyên liệt vị, nhất thiết uy linh, tất trượng chân ngôn phổ đồng cúng dàng.

Kim cứ Việt Nam quốc (......) huyết mạch thiểu điều, hốt nhiên bị bệnh, thân thể bất an, chuẩn trị đa phương, bệnh mông thuên giảm, niệm vu môn khả dĩ y, bằng ngưỡng hữu thánh hạnh mông xá hựu, do thị kim nguyệt cát nhật, kiền thỉnh (.....) tựu vu (...) tu thuyết lễ triệu tam phủ thực mệnh, phụng cống khoa nghi, kim ngân tài mã. duyên thọ pháp đàn nhất duyên cung kỳ cảnh trúc, bảo hộ bình an, tỷ tật bệnh dĩ tiêu trừ , sử thân cung, chi khang thái, giáo hữu nhiên hương, chân ngôn, cẩn đương phúng tụng.

dục đạt chư tôn trình cúng giàng
tu bằng ngũ phận y hương truyền
nguyện văn tấu đạt giám đan thành
lân mẫn phàm tình lai giáng phó

nam mô hương cúng giàng bồ tát ma ha tát

thiết dĩ:
hạnh phùng cát nhật quảng thiết hồng nghi,
ngưỡng kỳ liệt thánh chi uy linh,
cung vọng tam quan chi chúng giám,
phì thân đơn khổn ngưỡng hà cao minh,
tập quan xá chi hồng ân, lễ hảo sinh chi đại đức.
cung nghênh thánh giá, giáng phó pháp duyên, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương phúng tụng.

- Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh.
- Công đồng tam phủ, giao văn tri 
- Nhất biến bí chú phúng gia trì
- Bất xả uy quang lai dáng phó
Nam mô bộ bộ đế lỵ đá lỵ đát đá nga, đá da

* Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ tất, chúng đẳng kiền thành thượng hương bái thỉnh.

* Nhất tâm phụng thỉnh. 
Thanh vi cung khỏa, nguy nguy bảo điện chí chân từ. thiện pháp đường tiền, đãng đãng quỳnh lâu cao thượng giới. 
Thiên phủ chư thiên thiên đế.
cứu cánh ma ê đại tự tại thiên vương.
sắc giới chư thiên thiên đế
Sa bà giới chúa đại phạm thiên vương.
dục giới chư thiên thiên đế, đao lợi thiên chúa.
Thích đề hằng nhân thánh đế, hiệu thiên chí tôn kim quyết ngọc hoàng thượng đế.
Trung thiên tinh chúa bắc cực tử vi đại đế.
Thượng nguyên tích phúc thiên quan tứ thiên sứ giả, thiên phủ nhất thiết thánh chúng.

Duy nguyên: 
thược khai thiên ngục, chuẩn xá sinh nhân, tỷ hồn phách dĩ an ninh, bảo thân cung chi tráng kiện, giáng phó pháp duyên chứng minh công đức nhang hoa thỉnh.

* Nhất tâm phụng thỉnh.
Trưởng sinh tử bạ thiện ác quyền, đãng đãng thi nhân, chiêu chiêu bá đức. 
Địa phủ diêm la thiên tử thập điện minh vương.
Bắc âm phong đô đại đế.
Ngũ nhạc ngũ nhiên thánh đế.
Đền hoàn túc trái phán quan chư ngục chúa giả, thập nhị tào quan, điển lục chúa tể, dám bạc tào quan, trung thiên xá tội địa quan diêm ma sứ giả, địa phủ nhất thiết thánh chúng.

Duy nguyện: 
Luân khai địa ngục, chuẩn xá sinh nhân, tỷ hồn phách dĩ hoàn nguyên, sử thân cung chi tráng kiện, phó đàn duyên chứng minh công đức, nhang hoa thỉnh.

* Nhất tâm phụng thỉnh. 
Long cung hạo hạo, hoàng thi đức trạch uông dương.
Thủy giới mang mang, phổ tế ân ba nhuận tẩm.
Thủy phủ đại thiên long chúa, bát hải long vương,
thủy phủ phù tang cam lâm đại đế, thủy tề động đình long tinh, 
hải nhạc cửu giang tứ hải, nhất thiết long vương, 
hạ nguyên giải ách thủy quan, không hành sứ giả thủy phủ nhất thánh chúng.

Duy nguyện: 
Luân khai thủy mục, chuẩn bách sinh nhân,
tỷ hồn phách dĩ khang linh, sử thân cung chi tráng kiện, giáng phó pháp duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.

* Thượng lai nghinh thỉnh, ký hạ quang lâm giáo hữu an tọa chân ngôn, cẩn đương trì tụng.

- Tam phủ tam tôn đồng giáng hạ 
- Vạn linh thánh chúng tất quang lâm 
- Long xa hạc giá liệt đàn duyên 
- Phủ tứ uy quang an pháp tọa.

Nam mô an vị tọa bồ tát ma ha tát 
Án ca ma na sa hạ

* Thiết dĩ.
Thánh hiền tuy viễn, phàm hữu nguyện dĩ giai thông.
u hiển hà thù, cố sở cầu giai tất ứng, kim tắc hương đăng la liệt, lễ vật cụ trần, tín chủ kiền thành thượng hương phụng hiến.

Nam mô tát phạ đát tha......
Nam mô tô rô tô rô.....
- Vô lượng nhân viên nhất thiết cúng
- Phổ thí pháp giới chư quần sinh 
- Duy năng thành tựu phật công đức

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc

Ngưỡng vọng thánh đức khoan nhân, phủ giám phàm tình khẩn đảo, cụ hữu trạng văn khất thùy thông thính (đọc trạng)

Thượng lai văn trạng tuyên đọc dĩ chu, cung vọng tam tôn phủ thủy nạp thụ.
kim hữu trạng văn, tài mã đẳng vật, phó lô thiêu hóa

án bạc đà lô, lư chỉ linh xa hạ 
(đọc sai thục mạnh)
(quyết ngọ hợi thìn) (thư hương 3 chữ thiên địa thủy)

* (sai)
Phụng sai quan tướng, 
các cục thần linh 
tốc kỳ lẫm liệt 
Trung cổ oanh oanh. 
Thần thông dũng mãnh. 
Biến hóa uy linh 
Đặc vì tín chủ 
Khuẩn thuết lễ hành
Cẩn cẩn tê trình 
Tài mã đại hình 
Cảm phiền quan tướng 
Viễn nạp thiên đình 
(thư chữ địa) 
Hổ lạp long tinh 
(Thư chữ thủy ) 
Tấu văn thiên phủ địa phủ, 
chiếu sáng phân minh, 
khai giai khai tỏa, 
giải ngục giải hình, 
khuất phục hồn phách, 
tốc phó sinh nhân, 
thân cung tráng kiện 
mệnh vị bình an, 
bất phân xạ khắc, 
hỏa tốc phụng hành, cấp cấp như luật lệnh.

- Phụng tống ngưỡng bạch. 
Tam tôn thánh đế ngự tiền, tư giả đàn nghi cáo tất, lễ tạ vân chu, tửu lệnh kim bôi, trà thô hương đạm.

phục vọng.
kim loan phản giá, bảo mã hoàn cung, tục kỳ gian giả, lan kình đội trượng xâm la, chân hoán tắc các thăng kim quyết, 
giám phúc lưu ân, cộng trình cộng bộ vân trình, tiêu tai giải ách, giáo hữu phụng tống chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Bảo sảng long sa lai phượng liễn,
- Tam tôn phản giá các hoàn cung,
- Kình phu ngọc bộ vân trình 
- Khể thủ hòa nam thân phụng tiễn

Án phạ nhật la hộc, khất sam giam

Thượng đế thục mạnh, kỳ an sự tất, công đức vô ngần lương nhân khế thủ, hòa nam, tam tôn thánh chúng.

tín chủ kiền thành lễ tạ . . . bái

Lễ tam phủ thục mạnh khoa tất
Liên hệ Thầy Quang -  0966878858.  0912519863
Xem toàn quốc
Làm việc các ngày từ 9h-20 h


 

Sản phẩm cùng loại

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây